העקרונות לזיהוי החילזון והתכלת

כתקציר תמציתי של העקרונות לזיהוי החילזון והתכלת, נסכם שלגבי התכלת קיימות אצל חז”ל שתי קביעות שלהלן:
 1 – תכלת אינה כשרה אלא מן החילזון: המביא שלא מן החילזון פסולה (תוספתא מנחות ט ו);
 2 – ועכשיו אין לנו תכלת אלא לבן, שהתכלת נגנז (מדרש במדבר רבה יז ה, ותנחומא שלח טו).
ראוי שדווקא קביעות אלה ישמשו כשני המבחנים המכריעים בדיון על זיהוי התכלת.
 
התוקף המכונן של המבחן התכלת נגנז בא לידי ביטוי מובהק בדברי בית הלוי הרה”ג יוסף דב מבריסק זיע”א, כפי שהם מצוטטים ב-מאמר עין התכלת מאת האדמו”ר מראדז’ין זיע”א: הדברים מובאים כלשונם בהעמוד הבא. נקבע שם שהמבחן ההיסטורי האמור עדיף ומכריע, ושלעומת זאת יש לשלול את זיהוי החילזון והתכלת על בסיס בלעדי של הסימנים המובאים בחז”ל. 
 

מאלף במיוחד לציין שהסתמכות כזו על מבחן “הסימנים” נדחית גם על ידי הרה”ג לוי יצחק הלפרין שליט”א, ראש המכון המדעי טכנולוגי ל-הלכה בירושלים. בתשובתו על חידוש קיום מצוות תכלת בציצית, הוא דן את שאלת זיהוי התכלת בדין טביעות עינא עדיפא מסימנא (חולין צה ע”ב): דבריו מובאים כלשונם בעמוד עוקב. לכן הוא קובע שם שהממצאים המדעיים והיסטוריים עדיפים על פני מבחן הסימנים.

גם בדברי הרה”ג צבי הרשל שכטר שליט”א אנו מוצאים תימוכין הלכתיים מהגמרא להסתמכות על המדע והארכיולוגיה לקביעת ההלכה. דבריו מובא במדור “תשובות מאת פוסקים” ב-נפש הרב, הערה 26.

 

כפועל יוצא של כינון המבחן שבמסורה התכלת נננז, מסתבר שמי שכתבו על סוגיית התכלת אחרי מועד גניזת התכלת, יש להניח שלא ראו לא את החילזון ולא את תכלת ולא את מעשי צביעת התכלת וקשירתה. לכן המקורות שחוברו אחרי מועד גניזת התכלת ממילא אינם מהווים עדות ישירה, כי אם מעין פרשנות מאוחרת של דברי חז”ל שנכתבו עוד לפני גניזת התכלת. במחקר ההיסטורי אפוא יש להתייחס בהתאם, ולהכריע על פי שני המבחנים הנ”ל שנכתבו בחז”ל לפני גניזת התכלת.

לכן גילוי התכלת העתיקה יבוא ממחקר שמטרתו היא לגלות מציאות היסטורית מוכחת של קיום חילזון ים-תיכוני ששימש בהיקף עולמי לתעשיית ייצור של צמר צבוע ללבוש , וזאת משך 3000 השנים עד לגניזת התכלת לפני כ-1300 שנה. מחקר זה הביא לתוצאה מובהקת וחד-משמעית, דהיינו שחלזון התכלת היה המין חילזון קהה-הקוצים, המכונה בלעז banded dye-murex  או  trunculus.
 לאחר זיהוי החלזון כאמור, עלה בידינו להתמודד כראוי גם עם הברייתא במנחות מד ע”א ופירושה ברמב”ם הלכות ציצית פרק ב’ הלכה ב’ – לשם הבנת ארבעת הסימנים של החילזון: מסקנותינו בעניין פורסמו בשנת תשנ”ה ב-המעיין, והן מובאות במלואןלהלן במדור  פרסומים בעברית.
לאחרונה גילינו שהצבען הראשי בתכלת הוא כימיקל טבעי בשם מונו-ברומו-אינדיגוטין (MBI), שיש לו תכונה יחודית שבחימום קל מחליף באופן ספונטני את גוונו הסגלגל המקורי לתת כחול. כך מקבלים מהחילזון את התכלת בצבע הפרח יקינטון המזרחי.