Committee Members

  • Moshe Moshkovitz, Masuot Yitschak, Chairman
  • Dr. Israel Ziderman, Shoresh, CEO & Scientific Director

  • Avinoam Cohen, Jerusalem, Treasurer

  • Professor Rabbi Avraham Steinberg, Jerusalem

  • Rabbi Menahem Burstin, Jerusalem

  • Rabbi Dr. Aharon Adler, Jerusalem

  • Yehuda Ziderman, Jerusalem