Uncategorized

העקרונות לזיהוי החילזון והתכלת

העקרונות לזיהוי החילזון והתכלת 150 150 Israel Ziderman

העקרונות לזיהוי החילזון והתכלת כתקציר תמציתי של העקרונות לזיהוי החילזון והתכלת, נסכם שלגבי התכלת קיימות אצל חז”ל שתי קביעות שלהלן: 1 – תכלת אינה כשרה אלא מן החילזון: המביא שלא מן החילזון פסולה (תוספתא מנחות ט ו); 2 – ועכשיו אין לנו תכלת אלא לבן, שהתכלת נגנז (מדרש במדבר רבה יז ה, ותנחומא שלח טו).…

read more

העקרונות לזיהוי החילזון והתכלת – דברי בית הלוי

העקרונות לזיהוי החילזון והתכלת – דברי בית הלוי 150 150 Israel Ziderman

יש מי שטען שבהעדר מסורת רציפה מהעבר לגבי זיהות החילזון והתכלת, אי אפשר להקים לתחיה את הזיהוי בעזרת הוכחות. לעומת זאת, בית הלוי עמד על כך שיש לקיים את המסורת האומרת שעוד בשלהי עידן הסבוראים “התכלת נגנז” (מדרש במדבר רבא יז ה; תנחומא שלח טו). לכן תנאי מוקדם לזיהוי התכלת יהיה אפוא דווקא העדר מסורת…

read more

“גילוי חלזון התכלת בימינו”, המעין תשנ”ה

“גילוי חלזון התכלת בימינו”, המעין תשנ”ה 150 150 Israel Ziderman

“גילוי חלזון התכלת”, המעין תשנ”ה, ע’ 27-34

read more

לחידוש מצות תכלת בציצית

לחידוש מצות תכלת בציצית 150 150 Israel Ziderman

ד”ר ישראל א’ זיידרמן [פורסם בתחומין ט 423] מבוא * א. ההצעות הקיימות ובעיותיהן הכלליות ב. סקירה הסטורית ג. הסימנים לזיהוי חלזון התכלת חלזון בעל קונכיה מצוי בין צור לחיפה הופעתם הנדירה של החלזונות חלזון הטמון בחול מראה הגוף צבעוני    6 פציעת קונכיה קשה ד. הסימנים לזיהוי צבע התכלת הצורך בחלזונות חיים הפקת תמצית צלולה קבלת…

read more