Rabbi Herschel Schachter – הרב צבי הרשל שכטר שליט”א

מתוך גינת אגוז מאת הרב צבי הרשל שכטר שליט”א, הוצאת בית המדרש ד’פלאטבוש נוא יארק, ה’תשס”ז

ראה נא גם את ההתכתבות עם הרב שכטר במדור “פרסומים בעברית ” – במאמר “גילוי חלזון התכלת בימינו” לעיל.